Zementmosaikplatte No. 55 samtgrau

warmes Samtgrau